PRAH Cymru

Mae ein modiwl lleihau digartrefedd blaenllaw, PRAH, bellach yn cydymffurfio’n llawn â diwygiadau Deddf Tai (Cymru) 2014. Mae PRAH wedi’i lunio ar sail Siart Llif Deddf Tai (Cymru) 2014 NPSS© ac mae’n ateb unigryw ar gyfer rheoli achosion, monitro canlyniadau a darparu atebion.

Our flagship homelessness reduction module, PRAH is now fully compliant with the reforms to the Housing (Wales) Act 2014. Built exclusively around the NPSS Housing (Wales) Act 2014 Flowchart© PRAH Wales is a unique solution to manage cases, monitor outcomes and deliver solutions.

Mae PRAH Cymru wedi’i lunio i fodloni anghenion deddfwriaethol ac ieithyddol penodol cwsmeriaid Cymraeg, ac mae o blaid cyfieithu’r holl dudalennau ar gyfer cwsmeriaid i’r Gymraeg, gan gynnwys y Porth Cwsmeriaid.

Designed to meet the specific legislative and language needs of Welsh customers, PRAH Wales supports the translation to the Welsh language of all customer-facing pages, including the Customer Portal.

Prif nodweddion
 • Cyfieithiadau Cymraeg
 • Templed planedig y mae modd ei addasu o’r Cynllun Tai wedi’i Bersonoli
 • Ystod gynhwysfawr o restrau gwirio i gefnogi penderfyniadau rhesymegol a chyson
 • Templedi o lythyrau sydd wedi cael cymeradwyaeth gyfreithiol
 • Porth Cwsmeriaid
 • Ffurflen blanedig y Gwasanaeth Cynghori Ariannol
 • Cronfa ddata cwsmeriaid a llety
 • Trefniadau rheoli achosion cynhwysfawr
 • Achosion wedi’u casglu a’u haseinio ar lefel rheolwyr
 • Lluniwyd yng nghyswllt Siart Llif Deddf Tai (Cymru) 2014 NPSS©
 • Camau a phrosesau awtomatig ac wedi’u pennu ymlaen llaw
 • Darparu data ar gyfer asiantaethau statudol a gwirfoddol ar lefel achos er mwyn cefnogi gofynion adrodd
 • Dangosfwrdd swyddogion yn amlygu statws amser real gyda hysbysiadau a gweithredoedd
 • Gwedd dangosfwrdd gwahanol ar gyfer defnyddwyr ac arweinwyr timau
 • Rheoli mynediad defnyddwyr yn llawn gyda chaniatâd pwrpasol yn ôl lefel defnyddwyr a rôl y staff
 • Cymorth gan NPSS a Phartneriaid Tai
Key Features
 • Welsh language translation
 • Embedded, fully amendable Personalised Housing Plan template
 • Comprehensive range ofchecklists to support reasoned and consistentdecisions
 • Legally approved, templated letters
 • Customer Portal
 • Embedded Money Advice Service form
 • Customer & accommodation database
 • Comprehensive case management
 • Cases aggregated and assigned at manager level
 • Designed around the NPSS Housing (Wales) Act 2014 Flowchart©
 • Automated and pre-determined steps and processes
 • Data delivery at case level for statutory and voluntary agencies to support reporting requirements
 • Officer dashboard highlights real-time status with alerts and actions
 • Different dashboard views for users and team leaders
 • Full user access control with tailored permissions set by staff user level and role
 • Support from NPSS & Housing Partners

Mae modiwl PRAH Cymru yn dod gyda 10 adolygiad achos NPSS am ddim, gyda’r cyfle i wella ac adolygu prosesau mewnol er mwyn sicrhau cydymffurfiad, a 10 lle am ddim i gynadleddwyr ar gwrs hyfforddi NPSS.

The PRAH Wales module comes with 10 free NPSS case reviews with the opportunity to enhance and review internal processes to ensure compliance and 10 free delegate spaces on a NPSS training course.

Rhagor o wybodaeth
FIND OUT MORE